Regulamin serwisu AUTOMATYZACJA.io

i konferencji AUTOMATYZACJA.io


I. DEFINICJE

1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zatrudniona w firmie zatrudniającej minimum 10 osób, w jednej z poniższych branż: bankowość / ubezpieczenia, pozostałe finanse, Shared Services Centers (SSC), E-commerce, Handel, Logistyka, Ochrona zdrowia (w tym farmacja), Przemysł/Produkcja, Telekomunikacja, Utilites (w tym energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), Media, Rozrywka, Reklama. W przypadku wątpliwości odnośnie do klasyfikacji podmiotu do określonej branży ostateczną decyzję podejmuje organizator wydarzenia na bazie analizy klasyfikacji działalności PKD dostępnej z poziomu rejestru KRS.

3. Usługa - każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, w serwisie internetowym AUTOMATYZACJA.io.

4. Konferencja - Usługa pod pełną nazwą „AUTOMATYZACJA.io”, będąca częścią projektu badawczego dotyczącego strategicznych i organizacyjnych aspektów automatyzacji przedsiębiorstw działających w Polsce.


II. ZAKRES USŁUG

1. Konferencja odbędzie się w 100% zdalnie.

2. Link do dedykowanej platformy, na której odbędzie się Konferencja zostanie przesłany Użytkownikowi na 1 dzień przed jej przeprowadzeniem, na służbowe adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

3. Konferencja będzie miała postać prezentacji przedstawiających w jaki sposób firmy działające w Polsce podchodzą do wdrażania automatyzacji procesu wytwórczego oprogramowania.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c. adres poczty elektronicznej.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług jest wypełnienie do dnia 25.09.2022 r. przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól kwestionariusza badawczego (ankiety), znajdującego się pod podanym linkiem. Po prawidłowym wypełnieniu ankiety, w ciągu 3 dni roboczych Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji, a na 1 dzień przed terminem Konferencji spersonalizowane wejściówki. Adresy służbowe poczty elektronicznej (tylko takie będą uwzględniane), na które przesłane zostaną potwierdzenie rejestracji i zaproszenia Użytkownik powinien podać w czwartym bloku ankiety.

3. W przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub niespójności w wypełnionej przez Użytkownika ankiecie, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem na podany adres mailowy przed potwierdzeniem rejestracji. W takim wypadku potwierdzenie rejestracji nastąpi po uzyskaniu kompletnych wyjaśnień od Użytkownika. Prawidłowe – od strony merytorycznej - wypełnienie ankiety jest warunkiem rejestracji na konferencję.

4. Udział w konferencji jest nieodpłatny dla maksymalnie 10 osób z danej firmy, której przedstawiciel wypełnił ankietę.

5. Udział w konferencji jest odpłatny – w kwocie 490 zł. netto za osobę dla 11-ej i każdej kolejnej osoby z firmy, której przedstawiciel wypełnił ankietę.

6. Dla osób reprezentujących przedsiębiorców, których przeważający przedmiot działalności obejmuje usługi doradcze, informatyczne lub edukacyjne (w tym uczelnie publiczne i prywatne) koszt udziału wynosi 900 zł netto. Faktura zostanie wystawiona przez Usługodawcę przed konferencją, z 14-dniowym terminem płatności.

7. Udział w konferencji jest nieodpłatny dla przedstawicieli firm, które są prelegentami na konferencji AUTOMATYZACJA.io lub które zgłosiły się i zostały zakwalifikowane do konkursu Akceleratory IT. Ograniczenie nieodpłatnego udziału wynosi 10 osób na firmę.

8. Odpowiedzi uzyskane w oparciu o wypełnione kwestionariusze badawcze zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzania analiz statystycznych na danych zagregowanych, które zostaną wykorzystane w artykułach naukowych, doktoracie oraz monografiach naukowych. 

9. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sobczak@robonomika.pl

10. Usługodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Konferencji, jeżeli jej przeprowadzenie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

11. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w programie Konferencji. 


IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników przedstawiona jest w Polityce Prywatności


V. PRELEKCJE

1. W trakcie Konferencji Usługodawca umożliwia wygłoszenie prelekcji, zwanych dalej „Prelekcjami” na zasadach określonych poniżej. Prelekcja może mieć postać prezentacji case studies lub warsztatów.

2. Usługodawca decyduje, które ze zgłoszonych Prelekcji zostaną wygłoszone podczas Konferencji.

3. Prelegent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę jego wizerunku wykorzystanego w prelekcji na potrzeby udostępnienia Prelekcji Użytkownikom w terminie wybranym przez Usługodawcę, jak również w celu udostepnienia Prelekcji użytkownikom kolejnych konferencji organizowanych przez Usługodawcę oraz członkom społeczności Liderzy.Ai oraz AUTOMATYZACJA.io.

4. Każda prezentacja case studies trwa max. 45 minut (obejmuje to wystąpienie zasadnicze i ew. odpowiedzi na pytania zadawane przez chat), zaś prezentacja warsztatowa trwa max. 180 minut (obejmuje to wystąpienie zasadnicze i ew. odpowiedzi na pytania zadawane przez chat).

5. Prelekcje muszą być przeprowadzone w języku polskim.

6. Wystąpienia prelegentów (w tym warsztaty) będą nagrywane i będą udostępnione nieodpłatnie: Użytkownikom po upływie 3 tygodni od daty Konferencji (na okres do 4 tygodni), udostępnione użytkownikom kolejnych konferencji organizowanych przez Usługodawcę oraz członkom społeczności Liderzy.AI oraz AUTOMATYZACJA.io.

7. Prelekcje (nagrania) i wykorzystane w nich prezentacje w formacie PDF będą dostępne wyłącznie na dedykowanej, zabezpieczonej hasłem stronie internetowej Konferencji oraz na platformie Liderzy.AI – bez możliwości publikacji ich w innych miejscach. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę prezentacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

8. Usługodawca zapewnia możliwość wystąpienia prelegentów „na żywo” w czasie prezentowania przez nich Prelekcji.

9. Jeżeli Prelekcja zostanie wygłoszona przez Użytkownika będącego przedstawicielem organizacji, w której dokonano wdrożenia stosuje się poniższe zasady:

a. Materiały (slajdy) w prezentacji mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

b. W Prelekcji wymagany jest udział jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.

c. Najpóźniej na 2 dni przed terminem Konferencji Użytkownik zobowiązany jest przesłać finalną wersję prezentacji w formacie PDF na adres sobczak@robonomika.pl

10. Jeżeli Prelekcja zostanie wygłoszona przez Użytkownika będącego przedstawicielem organizacji, w której dokonano wdrożenia przy udziale partnera wdrożeniowego stosuje się poniższe zasady:

a. Materiały (slajdy) w prezentacji muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

b. W Prelekcji wymagany jest udział dwóch lub trzech prelegentów, przy czym jeden prelegent reprezentuje partnera wdrożeniowego, a jeden lub dwóch prelegentów reprezentuje organizację, w której dokonano wdrożenia. 

c. Do prezentacji mogą zostać dołączone dodatkowe opracowania, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej np. opisy innych wdrożeń partnera wdrożeniowego.

d. Najpóźniej na 3 dni roboczych przed terminem Konferencji Użytkownik zobowiązany jest przesłać finalną wersję prezentacji w formacie PDF na adres sobczak@robonomika.pl

e. Prezentacja musi dotyczyć case study dotyczącego wdrożenia rozwiązań do automatyzacji SDLC przez partnera wdrożeniowego u organizacji, w której dokonany wdrożenia.

f. Maksymalnie 20% prezentacji może dotyczyć prezentacji partnera wdrożeniowego i jego osiągnięć. Pozostała część prezentacji musi odnosić się do organizacji, w której dokonano wdrożenia i jego przeprowadzenia.


VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@robonomika.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.