Regulamin konkursu Akceleratory IT


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Akceleratory IT 2022” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 105a/3, 90-145, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest jako część projektu badawczego realizowanego przez Organizatora dotyczącego automatyzacji procesów w polskich przedsiębiorstwach.

2. Celem głównym Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie organizacji, które wykorzystując automatyzację procesu wytwarzania, dostarczania i monitorowania rozwiązań IT (oprogramowania) kreują ponadstandardową wartość biznesową dla swoich firm.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wdrożenia, kwalifikujące się do jednej z Kategorii, które były realizowane na terytorium Polski w okresie do 31 sierpnia 2022 roku, zwane dalej „Wdrożeniami”.

4. Wdrożenie może być zrealizowane siłami wewnętrznymi organizacji, której je zastosowała lub przez dostawcę zewnętrznego (firmę doradczą/IT) na rzecz danej organizacji.


II. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIE WDROŻENIA

5. W Konkursie może wziąć organizacja, która przeprowadziła Wdrożenie lub, za pisemną zgodą tej organizacji, dostawca zewnętrzny, który je zrealizował.

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a. zgłoszenie Wdrożenia przez podmiot wskazany w pkt 5, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej do dnia 12 września 2022 r. 

b. prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich pól formularza, o którym mowa w pkt 6 lit. a lub b.

7. Z chwilą dokonania zgłoszenia podmiot określony w pkt 5 staje się uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”.

8. Z zastrzeżeniem pkt 9, po dokonaniu zgłoszenia Wdrożenia Uczestnik nie może dokonywać w zgłoszeniu zmian lub uzupełnień.

9. W terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Wdrożenia, Organizator prześle Uczestnikowi informację o zakwalifikowaniu Wdrożenia do Konkursu lub o stwierdzonych brakach formalnych zgłoszenia, które Uczestnik może uzupełnić w terminie 48 godzin od otrzymania powiadomienia.


III. JURY

10. Ocena zgłoszonych Wdrożeń zostanie dokonana w terminie 13-23 września 2022 r. przez Jury powołane przez Organizatora, zwane dalej „Jury”.

11. Członkowie Jury dokonają oceny zgłoszonych Wdrożeń w oparciu o poniższe kryteria:

a. Ambitność przyjętych celów Wdrożenia;

b. Zakres (skalę) Wdrożenia;

c. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań podczas Wdrożenia (w szczególności łączenie różnych technologii do automatyzacji procesu wytwarzania, dostarczania i monitorowania oprogramowania);

d. Uzyskane ws. zakładane rezultaty z przeprowadzonego Wdrożenia;

e. Specyfikę wynikającą z wielkości i branży organizacji.

12. Oceny dokonane przez członków Jury są poufne. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich wyborów i ocen.


IV. NAGRODY

13. Na podstawie przydzielonych przez członków Jury punktów, w poszczególnych Kategoriach tworzony jest ranking Wdrożeń.

14. Wdrożenia, które otrzymają największą liczbę punktów otrzymają tytuł „Złoty Akcelerator IT”.

15. Wdrożenia, które otrzymają drugą co do wielkości liczbę punktów otrzymają tytuł „Srebrny Akcelerator IT”.

16. W przypadku otrzymania przez Wdrożenia takiej samej liczby punktów w danej Kategorii, nagrody zostaną przyznane ex aequo.

17. Członkowie Jury mają możliwość nieprzyznawania nagrody lub wyróżnienia, jeżeli uznają, że zgłoszone Wdrożenia nie są w pełni zgodne z celem głównym Konkursu.

18. Członkowie Jury mają możliwość przyznania Wyróżnienia lub Nagrody Specjalnej dla dowolnego Wdrożenia, przy czym wymaga to uzasadnienia, które musi zostać przedstawione do publicznej wiadomości.

19. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali nagrody konkursowe, zwani są dalej „Laureatami”.

20. O przyznanych nagrodach Organizator poinformuje podczas 1 ogólnopolskiej edycji konferencji AUTOMATYZACJA.io, która będzie miała miejsce w dniu 28 września 2022 r.

21. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, przedstawiciele Laureatów zostaną poproszeni o przygotowanie kilkuminutowej wypowiedzi do wykorzystania w mediach społecznościowych (techniczne aspekty przygotowania tego nagrania zapewnia Organizator).


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

22. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia jest Organizator. 

23. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych określonych w pkt 24 w celu wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności na podanie do publicznej wiadomości Laureatów Konkursu. 

24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora do upływu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją Konkursu.

25. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.


VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

26. Uczestnik dokonując zgłoszenia Wdrożenia w Konkursie potwierdza, że:

a. stworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z informacji zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa,

b. udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia na poniższych polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z prawem udzielania na ww. polach eksploatacji dalszych licencji.

27. Laureat wyraża zgodę na podanie jego danych do wiadomości publicznej oraz udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku jego przedstawiciela zawartego w wypowiedzi, o której mowa w pkt 21 dla potrzeb jej umieszczenia w mediach społecznościowych.

28. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sobczak@robonomika.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od ich złożenia.

29. Przyznane nagrody mają charakter niemajątkowy i nie podlegają wymianie na jakiekolwiek produkty, ani na ekwiwalent pieniężny.

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.